Jdi na obsah Jdi na menu
 


MP Ostrava

25. 6. 2008

Československá republika v roce 1918 převzala organizaci policie a četnictva tak, jak existovala za monarchie. O bezpečnost ve městě se staralo policejní komisařství, obecní policie a četnictvo. Vydáním zákona číslo 165 v roce 1920 byla vláda zmocněna zřizovat státní policejní úřady, jejichž úkolem bylo pečovat o veřejný pořádek, starat se o bezpečnost osob a majetku a udržovat veřejný řád. Na základě tohoto zákona bylo ke dni 20. prosince 1922 policejní komisařství v Moravské Ostravě povýšeno na policejní ředitelství. Jeho působnost se vztahovala na 57 obcí a v jeho službách bylo asi 1000 osob. Vedle sebe existovaly dále státní policie, obecní policie a četnictvo.

Obecní policie, tvořila nedílnou součást obecní uniformované stráže a vztahovaly se na ni veškeré předpisy jako na ostatní policejní složky, byla zestátněna výměrem Policejního ředitelství v Moravské Ostravě k 15. říjnu 1925 na základě zákona číslo 165 z roku 1920. Policejní ředitelství převzalo veškerou bezpečnostní službu v obvodě, který byl tvořen politickým okresem moravskoostravským, fryštátským, dále zahrnoval 7 obcí na hlučínsku a několik obcí okresu frýdeckého. V Moravské Ostravě vznikl zestátněním obecní policie  Sbor uniformované stráže bezpečnosti v Moravské Ostravě. Tento sbor administrativně podléhal Zemskému úřadu v Brně a personálně Policejnímu ředitelství v Moravské Ostravě. Město podle zákona číslo 165 z roku 1920 muselo policejnímu ředitelství přenechat bezplatně k užívání budovy, místnosti a věcná zařízení, která již dříve sloužila pro plnění úkolů v bezpečnosti. Postavení bezpečnostního aparátu bylo radikálně změněno zákonem z  roku 1948 o národní bezpečnosti, který za obecními policiemi udělal na dlouhou dobu tečku.

Vzhledem ke změnám, které proběhly na základě demokratických voleb uskutečněných v měsíci listopadu 1990 a z toho vyplývajících zvýšených pravomocí městských a obecních úřadů, kdy zákon číslo 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), svěřil obcím do samostatné působnosti zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, tím dal také oprávnění obecnímu zastupitelstvu zřídit k zabezpečení těchto záležitostí obecní (městskou) policii. Česká národní rada v návaznosti na to dne 6. prosince 1991 přijala zákon číslo 553, o obecní policii, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1992.

Návrh obecně závazné vyhlášky o městské policii, kterou předkládal pro 9. zasedání Zastupitelstva města Ostravy, konaného dne 12. února 1992 primátor města Ostravy, vycházel ze zákona České národní rady číslo 553/1991 Sb., o obecní policii a zákona České národní rady číslo 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 12. února 1992 vydat podle § 14 odstavce 1 písmene i) a § 36 odstavce l písmene f) zákona číslo 367/1990 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků a v souladu s § 1 zákona České národní rady číslo 553/1991 Sb., o obecní policii, obecně závaznou vyhlášku číslo 1/l992 o městské policii. Tato obecně závazná vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. března 1992.Tzv. „Zřizovací listinou“ ze dne 1. března 1992 podepsanou primátorem města Ostravy bylo dáno, že s účinnosti od 1. 3. 1992 zřizuje Zastupitelstvo města Ostravy usnesením číslo 167/8 ze dne 12. 2. 1992 rozpočtovou organizaci bez právní subjektivity pod názvem Městská policie Ostrava

Zdroj: http://www.mpostrava.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář